12 stroke HARD
kou
kata(i)
kouka
coin,metallic currency
katai hyoujou
stiff expression

| | on-k | kun-k