12 stroke GO BEYOND
etsu

ko(su)

ko(eru)

ekkyou
border transgression,violation of the border
oikosu
outrun,pass,overtake

| | on-e | kun-k | kun-g