11 stroke AMNESTY
sha
--
shamen
pardon, amnesty, clemency
onsha
amnesty, general pardon

| | on-kun-s