11 stroke ANGLE
chou

tsu(ri)

tsu(ru)

sakanatsuri
angling, fishing
tsuriai
balance, equilibrium, proportion

| | on-c | kun-t