10 stroke PASS THROUGH,TRANSPARENT
tou

su(ku)

su(kasu)

su(keru)

shintou
permeation, penetration
sukashi
watermark, openwork

| | on-t | kun-s