10 stroke SAGACIOUS,PHILOSOPHY
tetsu
--
tetsugaku
philosophy
chuutetsu
Chinese philosophy

| | on-kun-t