10 stroke APPELLATION
shou
tona(eru)
meishou
appellation,name,title
taishou
symmetry

| | on-kun-s