10 stroke DEPART THIS LIFE
sei
yu(ku)
seikyo suru
pass away, die
yuku
depart this life, pass away, die

| | on-s | kun-y