10 stroke OLD MAN
ou
--
rouou
old man

| | on-kun-o