10 stroke CREST
mon
--
montsuki
crested kimono
seimon
voiceprint

| | on-kun-m