10 stroke TRIBUTE
kou,ku
mitsu(gu)
nengu
land tax
kouken suru
contribute to,serve

| | on-k | kun-m