10 stroke NUCLEUS
kaku
--
kakukazoku
uncleus family
kakuheiki
nuclear weapons

| | on-kun-k