10 stroke HEAVY GUN
hou
--
shukuhou
feu de joie,artillery (gun) salute
happou suru
fire,discharge (a gun)

| | on-kun-h