10 stroke TIRED
hi

tsuka(re)

tsuka(reru)

hihei
exhaustion,impoverishment
ryokoudukare
fatigue from traveling

| | on-h | kun-t | kun-z