10 stroke ORDER
chitsu
--
chitsujo
order,discipline,method,system
chichibubonchi
Chichibu Basin

| | on-kun-c