10 stroke SHAME
chi

haji

ha(jiru,jirau)

ha(zukashii)

shuuchishin
the sense of shame
hajishirazu
shameless person

| | on-c | kun-h