09 stroke REVISE
tei
--
teisei suru
correct,amend,revise
kaitei suru
revise,edit

| | on-kun-t