09 stroke HASTEN
soku
unaga(su)
saisoku suru
press for,urge,demand
chuui wo unagasu
call a person's attention(to)

| | on-s | kun-u