09 stroke INVADE
shin
oka(su)
shinryaku
invasion,aggression
kenri wo okasu
infringe upon someone's right

| | on-s | kun-o