09 stroke SACRIFICE
sei
--
gisei
sacrifice

| | on-kun-s