08 stroke SURNAME
sei,shou
--
seimei
full name
sei
surname,family name

| | on-kun-s