08 stroke EUROPE
ou
--
oushuu
Europe
oubun
foreign text

| | on-kun-o