08 stroke PUSH
ou

o(shi), o(su)

osa(eru),oshi

ounatsu
sealing(a document)
atooshi
pushing,support,backing

| | on-kun-o