07 stroke SELECT
taku
era(bu)
saitaku suru
adopt,select
nisha-takuitsu
choosing an alternative

| | on-t | kun-h