07 stroke STRETCH
shin

no(biru)

no(basu)

shinchou
expansion,elongation
tsuishin
postscript

| | on-s | kun-n