07 stroke BEAR
nin

shino(bu)

shino(baseru)

ninja
ancient spy who mastered ninjutsu
shinobigatai
unbearable,intolerable

| | on-n | kun-s