07 stroke CAUTION
kai
imashi(meru)
keikai
caution,precaution,warning,watch,guard
mizukara imashimeru
take precautions,guard against

| | on-k | kun-i