06 stroke POTATO
u
imo
jagaimo
potato,white potato
satsumaimo
sweet potato

| | on-u | kun-i