06 stroke DIRTY
o

kitana(i)

kega(su,reru)

yogo(su)

oshoku
(official) corruption,bribery
fuku wo yogosu
soil one's clothes

| | on-o | kun-k | kun-y