06 stroke LUCKY
kichi,kitsu
--
kichijitsu
lucky day
fukitsu
ill omen,inauspiciousness

| | on-kun-k