06 stroke EXHAUST
jin

tsu(kusu)

tsu(kiru)

tsu(kasu)

rifujin na
unreasonable,unjust,absurd
kokorodukushi
kindness,consideration,solicitude

| | on-j | kun-t