06 stroke HANDLE
--

atsuka(u)

atsuka(i)

atsukaikata
how to handle,way with(an animal)
shussekiatsukai
regard as equivalent to attendance

| | on-kun-a