05 stroke SUMMON
shou
me(su)
shoukan suru
recall,call back
omeshimono
dress,clothes

| | on-s | kun-m