03 stroke SHAKU
shaku
--
isshaku
1 shaku

| | on-s