bushumei bushumei bushumei bushumei bushumei bushumei
tsukuri re hito tsukue katana rittou
chikara sajinohi fushi
dukuri
mata kuchi samurai
sun mage
ashi
magari
gawa
haba hosu san
dukuri
oozato kokoro kanohoko nobun tomasu ono
nichi tsuki akubi rumata inu kawara
ta hiki me sudeno
tsukuri
hitsuji hane
mushi miru inoko kuruma karai hiyomino
tori
rei
dukuri
furutori oogai oni tori hen

Japanese Home | English Home