ON-KUN U(u)


U-ON (u)-KUN
U ui- uma uo urushi usureru uttaeru
-u uji umare ura uruwashii uta uwa-
ubau ukaberu umareru urameshii ushi utagau uwaru
ubu- ukabu umaru uramu ushinau utai uyamau
uchi ukagau ume uranau ushio utau uyauyashii
uchi- ukareru umeru ureeru ushiro utoi uzu
ude ukaru umi urei usu- utomu
ue -uke umoreru ureru usui utsu
ueru ukeru umu uru usumaru utsukushii
ugokasu uketamawaru UN urumu usumeru utsuru
ugoku uki unagasu uruosu usura- utsusu
ui uku une uruou usuragu utsuwa

Home | Kanji | Next ON-KUN