ON-KUN T(t)


T-ON (t)-KUN
TA tama tate tobu too tsugunau tsumori
ta tamago tate- -todoke tooi TSUI tsumoru
ta- tamaru tatematsuru todokeru toori tsuieru tsumu
taba tamashii tateru todokooru tooru tsuini tsumugu
tabaneru tamawaru tatoeru todoku tooshi tsuiyasu tsuna
taberu tame TATSU todomaru toosu tsuka tsune
tabi tameru tatsu toge TOU tsukaeru tsuno
tachi- tamesu tattobu togeru touge tsukai tsunoru
-tachi tami tattoi togu toraeru -tsukai tsura
tadachini tamotsu tawamureru toi torawareru tsukamaeru tsuranaru
tadashi TAN tawara tojiru tori tsukamaru tsuraneru
tadashii tana tayasu tokasu toru tsukarasu tsuranuku
tadasu tane tayori tokeru toshi tsukareru tsureru
tadayou tani tayoru toki toutobu tsukaru tsuri
tae tanomoshii tazuneru toko toutoi tsukasu tsuru
taeru tanomu tazusaeru toko- totonoeru tsukau tsurugi
tagai tanoshii tazusawaru tokoro totonou tsukawasu tsutaeru
tagayasu tanoshimu te TOKU TOTSU tsuke tsutau
TAI taoreru TEI toku totsugu tsukeru tsutawaru
taira taosu TEKI tomaru tou tsuki tsutomaru
taka tarasu TEN tomeru tozasu tsukiru tsutomeru
takai tare tera tomi TSU tsuku tsutsu
takamaru tareru terasu tomo tsu tsukue tsutsumi
takameru tariru tereru tomonau TSUU tsukuri tsutsumu
takara taru teru tomoni tsubasa tsukurou tsutsushimu
take tashika TETSU tomu tsubo tsukuru tsuyoi
takeshi tashikameru TO tomurau tsubu tsukusu tsuyomaru
taki tasu to TON tsuchi tsuma tsuyomeru
takigi tasukaru -to ton tsuchikau tsumaru tsuyu
TAKU tasukeru tobasu tonaeru tsudou tsume tsudukeru
taku tatakau -tobi tonari tsugeru tsumeru tsuduku
takumi tatami tobira tonaru tsugi tsumetai tsudumi
takuwaeru tatamu toboshii tono tsugu tsumi

Home | Kanji | Next ON-KUN