ON-KUN S(s)


S-ON (s)-KUN
SA saku sebameru shimari shitataru SON suji
sa- sakura SECHI shimaru shitau sonaeru sukasu
sabaku sama SEI -shime SHITSU sonawaru suke
sabi samasu sei shimeru shizu- sono sukeru
sabireru samatageru SEKI shimesu shizuka sora sukoshi
sabishii -same seki shimi shizuku sorasu sukoyaka
sachi sameru semai shimiru shizumaru sourou suku
sadaka samui semaru shimo shizumeru soru sukunai
sadamaru samurai semeru SHIN shizumu sosogu sukuu
sadameru SAN SEN shina SHO sosonokasu sumanai
saegiru sara seru shini- SHOU soto sumaseru
sagaru sarani SETSU shinobaseru SHOKU SOTSU sumasu
sagasu saru SHA shinobu SHU SOU sumau
sageru sasaeru SHAKU shinu SHUU sou sumi
saguru sasaru SHI shio SHUKU SU sumiyaka
SAI sashi shiawase shira- SHUN su sumu
saiwai -sashi shiba shirabe SHUTSU SUU SUN
saka sasou shibaraku shiraberu SO subaru suna
saka- sasu shibaru shiraseru soba suberu sunawachi
sakaeru SAT- shiboru shireru sodachi subete sureru
sakai sato shibu shirizokeru sodateru sudeni suru
sakan satoru shibui shirizoku sodatsu sue surudoi
sakana satosu shiburu shiro soeru sueru susumeru
sakarau SATSU SHICHI shiroi soko sugata susumu
sakaru sawa shigeru shiru sokonau sugi sutareru
sakasa sawagu shiiru shirushi sokoneru -sugi sutaru
sakazuki sawaru shiitageru shirusu SOKU sugiru suteru
sake sazukaru shika shita somaru sugosu suu
sakebu sazukeru SHIKI shitagaeru someru sugu suwaru
sakeru SE -shiki shitagau -someru sugureru suzu
saki se shiku shitashii somukeru SUI suzumu
SAKU sebamaru shima shitashimu somuku sui suzushii

Home | Kanji | Next ON-KUN