ON-KUN R(r)


R-ON (r)-KUN
RA RAN RETSU RIKI RO RU RYOU
-ra REI RI RIKU ROU RUI RYOKU
RAI REKI -ri RIN ROKU RYAKU RYUU
RAKU REN RICHI RITSU RON RYO

Home | Kanji | Next ON-KUN