ON-KUN O(o)


O-ON (o)-KUN
O odoru okoru ON ooyake oshimu otoshiireru
o odosu okosu on- oreru osoi otosu
o- oeru okotaru onaji ori osore otouto
obi ogamu OKU oni oriru osoreru otozureru
obiru oginau oku onna oroka osoroshii OTSU
obiyakasu ogosoka okurasu onoono oroshi osoru otto
oboeru oiru okureru onore orosu osou OU
ochi oite okuru onozukara oru osowaru ou
ochiiru oka omo oo- osaeru osu ougi
ochiru okasu omoi ooi osamaru ot- owaru
odayaka okeru omomuki ooini osameru oto oya
odokasu oki omomuku ookii osanai oto- oyobi
odori -oki omori oomune oshi- otoko oyobosu
odorokasu okiru omote oose oshieru otoroeru oyobu
odoroku okonau omou oou oshii otoru oyogu

Home | Kanji | Next ON-KUN