ON-KUN M(m)


M-ON (m)-KUN
MA makasu matsu MI misao MON mukashi
ma makeru matsuri mi misasagi monme mukau
ma- maki matsurigoto mi- mise mono -muke
MAA makoto matsuru michi miseru moppara mukeru
maboroshi MAKU mattaku michibiku mitasu morasu muki
machi maku mau michiru mitomeru moreru muko
-machi mame mawari midareru MITSU mori mukou
mada mamori -mawari midaru mitsu moro muku
mado mamoru mawaru midasu mitsugu moru mukui
madoi MAN mawashi- midori mittsu moshi mukuiru
madou manabu mawasu mieru miya moushi- muna-
mae manako mayou migaku miyabi moshikuwa munashii
magaru maneku mayu migi miyako mosu mune
mageru manugareru mazaru mijikai mizo mousu mura
magirasu manukareru mazeru mijime mizu moteru muragaru
magirawashii mare mazu miki mizukara moto murasaki
magirawasu maru mazushii mikotonori mizuumi motoi murasu
-magire marui me mimi MO motomeru mure
magireru marumeru me- MIN mo MOTSU mureru
mago masa megumu mina MOU motsu muro
MAI masani meguri minami -mochi motte mushi
mai masaru meguru minamoto mochiiru mottomo musu
mairu mashi MEI minato modoru moyasu musubu
majieru masu mekura mine modosu moyoosu musume
-majiri mata MEN minikui moeru MU mutsu
majiru matano- meshi minna moguru mu muttsu
majiwaru matataku mesu minoru moukeru mugi muzukashii
makanau mato METSU miru MOKU mui MYAKU
makaseru MATSU mezurashii misaki momo mukaeru MYOU

Home | Kanji | Next ON-KUN