ON-KUN I(i)


I-ON (i)-KUN
I ike iku- IN irodoru itadaku itsukushimu
i ikeru ikura ina iru itai itsutsu
-i IKI ikusa ina- isagiyoi itamashii itsuwaru
ICHI iki ikutsu ine isamu itameru iu
ichi -iki ima inochi isao itamu iwa
ichijirushii ikidooru imada inoru ishi itaru iwau
idaku ikioi imashimeru inu ishizue itasu iya
idomu ikiru imawashii inui isogashii ito iyashii
ie ikoi imi -ire isogi itonamu iyashimeru
ii ikou imo ireru isogu itoshii iyashimu
ikaru IKU imouto -iri ita ITSU izumi
ikasu iku imu iro itadaki itsu

Home | Kanji | Next ON-KUN