ON-KUN H(h)


H-ON (h)-KUN
HA hakarau haru hazusu hikui hito hone
ha hakaru hasamaru hebi hikumaru hito- honoo
haba hako hasamu hedataru hikumeru hitori hora
habamu hakobu hashi hedateru hima hitoshii hori
habuku HAKU hashira HEI hime hitotsu horobiru
HACHI haku hashiru HEKI himeru HITSU horobosu
hada hama HAT- HEN HIN hitsuji horobu
hadaka HAN hata herasu hira hiya horu
hae hana hatake heru hirakeru hiyakasu hoshi
haeru hanabusa hataraku HI hiraki hiyasu hoshi-
hagane hanahada hatasu hi hiraku hiyayaka hoshii
hagemasu hanahadashii hate hibiku hiro HO hosoi
hagemu hanareru hateru hidari hirogaru ho hosoru
hageshii hanashi HATSU hieru hirogeru ho- hossuru
haha hanasu hatsu higashi hiroi HOU hosu
HAI hanatsu haya hiideru hiromaru hodo HOT-
hai hane haya- hijiri hiromeru hodokosu hotaru
hairu haneru hayai hikae hirou hogaraka hotoke
haji hara hayamaru hikaeru hiru hoka HOTSU
hajimaru -harai hayameru hikari hirugaeru hoko HYAKU
hajime harasu hayashi hikaru hirugaesu hokoru HYOU
hajimeru harau hayasu hikeru hisashii HOKU
hajimete hare hazukashii hiki hisomu homare
hajirau hareru hazukashimeru -hiki hitai homeru
hajiru hari hazumu hikiiru hitaru houmuru
haka -hari hazureru hiku hitasu HON

Home | Kanji | Next ON-KUN