ON-KUN G(g)


G-ON (g)-KUN
GA GAN GATSU GI GO -gotoni -gurushii
-gachi -gane gawa -gi GOU gotoshi -gusa
GAI gara -gawari -gime -goe GU GYAKU
-gakari -gari GE -gimi -gokoro GUU GYO
-gakaru -gashira GEI GIN GOKU -gumi GYOU
-gake GAT- GEKI -gire GON -gumo GYOKU
-gaki -gata GEN -giri -goroshi GUN GYUU
GAKU -gatai GETSU -giwa -goshi gurai

Home | Kanji | Next ON-KUN