ON-KUN D(d)


D-ON (d)-KUN
DA daku dasu DEI -doki DON
DAI -dama -date deko dokoro -dono
-daira damaru -dateru DEN DOKU -dori
-daka DAN DATSU deru -domari -doori
-daki -dana DE DO -dome doro
DAKU -daore -de DOU -domo -dooshi

Home | Kanji | Next ON-KUN