ON-KUN B(b)


B-ON (b)-KUN
BA bakeru -batake BI boko BU -bushi
ba BAKU BATSU -bi BOKU BUU buta
baa BAN -be -biki BON -bukai BUTSU
BACHI -barai BEI BIN -bori BUN BYAKU
-bae -bare BEN -biraki -boshi -bune BYOU
BAI -bari beni BO BOT- -buri
bakasu -bata BETSU BOU BOTSU buru

Home | Kanji | Next ON-KUN