kurai
kun_kurai
304C 3045

Home | Kanji | on-kun-k