itaru
kun_itaru
3B6A 457E

Home | Kanji | on-kun-i