08 stroke WIPE
matsu
--
massatsu suru
erase,strike out,deny,ignore,do away with
masshou suru
erase,strike out

| | on-kun-m