ON-KUN F(f)


F-ON (f)-KUN
FU fuji FUKU fumaeru furi fusa futatsu
FUU fukai fuku fumi furu fusegu futoi
fuchi fukamaru fukumeru fumu furu- fuseru futokoro
fuda fukameru fukumu FUN furueru fushi futoru
fude fukasu fukuramu funa- furui fusu FUTSU
fue fukeru fukureru fune -furusu futa fuyasu
fueru -- fukuro fureru furuu futatabi fuyu

Home | Kanji | Next ON-KUN